در ادامه میخوانیم: ممکن است که قادر به رشد سلول های جدید مغزی باشیم. اگر یافته های جدید در مطالعات حیوانی برای انسان درست باشد، و اگر دانشمندان راهی برای سرعت بخشیدن به این فرایند پیدا کنند، میتوان از مغز استخوان انسان، برای تعمیر آسیب ها و بیماری های مغز استفاده کرد.

در ادامه میخوانیم: چه عواملی میتواند باعث درد و آسیب دیدگی زانو شود

در ادامه میخوانیم: سرطان استخوان چیست؟ چند گونه است؟ چه روش هایی برای درمان آن وجود دارد؟

در ادامه میخوانیم: علل شکستگی استخوان، انواع شکستگی استخوان، مراحل ترمیم شکستگی استخوان

       

مقالات طبقه بندی شده بهداشت و سلامت