در ادامه میخوانیم: ممکن است که قادر به رشد سلول های جدید مغزی باشیم. اگر یافته های جدید در مطالعات حیوانی برای انسان درست باشد، و اگر دانشمندان راهی برای سرعت بخشیدن به این فرایند پیدا کنند، میتوان از مغز استخوان انسان، برای تعمیر آسیب ها و بیماری های مغز استفاده کرد.

       

مقالات طبقه بندی شده بهداشت و سلامت