فضای کلینیک و مطب شما قبل از خودتان تاثیرگذاری را شروع می کند!

طراحی این فضا علاوه بر انطباق با سلیقه، شخصیت و روحیات شما باید با شرایط و نوع بیماران نیز سازگار باشد

طراحی داخلی محیط درمان باید به گونه ای باشد که حس اطمینان و آرامش را به بیمار القا کند

مهندس مسعود ولی زاده

بیمار بیشترین زمان را در فضای انتضار سپری می کند. گاهی طراحی این فضا از طراحی فضای درمان هم مهمتر است

مهندس علی بهزادی
       

مقالات طبقه بندی شده بهداشت و سلامت